سنگ مصنوعی بادبر15تیکه

کد محصول:11008
ابعاد:295×29.5
 7.5×29.5  
7.5×14.5
14.5×14.5سانتیمتر
تعداد درمتر مربع:3 ست

 

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات