رزین مخصوص سنگ مصنوعی

رزین مخصوص سنگ مصنوعی با درصد استفاده پایین نسبت به وزن سیمان که استفاده آب را کاهش داده و همچنین باعث جلای بیشتر محصول و بهتر نشان دادن رنگ محصول می شود ترکیبی از مواد کرده و آلمان و با در صد مواد جامد 60 درصد

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات